ေစတီေတာ္သမိုင္း(ပုဂံမွစိမ္းညက္ဂူဘုရားႏွင့္စိမ္းညက္ပုထိုး)