လမ္းပန္းခက္သည့္ေဒသမွ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္သူမ်ားအတြက္ တပ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသံုးမည္ဟု ေကာ္မရွင္ဆို

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ား၌ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား သြားလာေရးအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု 
ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။
 
ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ PARK ROYALဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲအစည္းမ်ားေတြ႔စံုစဥ္ ၄င္းကယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ဥပေဒအရတုိငပင္ေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ားရွိျပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား သြားလာေရးအတြက္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္ တပ္မေတာ္သို႔ 
အကူအညီေတာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္ကဆိုသည္။ 
 
 
Credit: The VOICE Daily