ၾကိဳတင္မဲမ်ားကို အမွန္ျခစ္စနစ္ျဖင့္သာ မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆို

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရံုမ်ား၌ လာေရာက္မဲေပးသူမ်ားအတြက္ တံဆိပ္တံုးထု မဲေပးစနစ္ကိုေျပာင္းလဲအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာလည္း ၾကိဳတင္မဲမ်ားကိုမူ အမွန္ျဖစ္ျဖင့္သာ မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။
 
ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ PARK ROYAL ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၄င္းကယင္းသို႕ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ျပည္ပသို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားၾကိဳတင္မဲေပးရာတြင္ တံဆိပ္တံုးထုမဲေပးစနစ္ကို အသံုးျပဳပါက တံဆိပ္တံုး မေလာက္ငေသာ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ညႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၄င္းက ထပ္ေလာင္းရွင္းျပသည္။