တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ သေဘၤာသားရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္

ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာလိုင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ သေဘၤာသားအျဖစ္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ားအနက္ သေဘၤာသား ၈၀၀၀ေက်ာ္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေရေၾကာင္းပို ့ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသေဘၤာသားဌာနခြဲထံမွ သိရသည္။
 
သေဘၤာသား ၈၇၀၀ ေက်ာ္မွာ သင္တန္းမ်ားျပီးဆံုး၍အလုပ္အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲျဖစ္ကာ သေဘၤာသား ၁၅၀၀ မွာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေနဆဲျဖစ္ျပီး သေဘၤာေပၚမွ ျပန္ေရာက္လာျပီး 
ထပ္မံ၍ အလုပ္ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမွာ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့ရွိေနေၾကာင္း သေဘၤာသားဌာနခြဲညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတိုးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit:The VOICE Daily