ဟားခါးေလးေက်းရြာအပါအ၀င္ တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာငါးရြာ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္

ေျမျပိဳက်မႈမ်ားႏွင့္ ေရဖံုးလႊမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဟားခါးေလးေက်းရြာအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ေက်းရြာငါးရြာရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းခ်င္းျပည္နယ္
လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဦးက်င္လ်န္းေပါင္က ေျပာၾကားသည္။ 
 
 
တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဟားခါးေလး ၊ တြီးခန္႔ဇန္ ၊ တပ္ဇန္ ၊ လာန္ဇန္ရြာေဟာင္း ၊ လာန္ဇန္ရြာသစ္ ေက်းရြာမ်ားသည္ ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ မသင့္ေတာ္သျဖင့္ ေက်းရြာေျမေနရာအသစ္ျဖစ္ေစ ၊ အျခားေက်းရြာမ်ားသို႔ျဖစ္ေစ
ေနထိုင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာဆိုသည္။ 
 
ယင္းေက်းရြာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၈၀ ခန္႔ ေရႊးေျပာင္းၾကမည္ျဖစ္ျပီး လက္ရွိတြင္ အခ်ိဳ႕ေနအိမ္မ်ားမွလည္းေရႊ႕ေျပာင္းျပီးျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕မွာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနေၾကာင္း တြန္းဇံျမိဳ႕ နယ္
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ 
 
Credit: The VOICE Daily