ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို ေအာက္တိုဘာလ(၁၀)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
 
အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္က ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မီး႐ိႈ႕ခံရသည့္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးလုိအပ္ေနသည့္ ေက်းရြာမ်ား အျမန္ဆံုး မီးရရွိေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအစည္းအေ၀းမွာ ေကာ္မတီအသီးသီးက စီစဥ္ထားေသာ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ အျမန္ဆံုး စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစ္ၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အျမန္ဆံုး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပိုင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။