သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ပြင္းလင္းျမင္သာစြာသိႏိုင္မည့္ Mining Cadastre လုပ္ေဆာင္မည္

ေက်ာက္မ်က္၊သတၱဳ၊ ေရနံနဲ႕သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လုပ္ကြက္ေတြ အေၾကာင္း ျပည္သူေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာသိရွိႏိုင္မည့္ Mining Cadastre (မိုင္းနင္း ကက္ဒတ္စတာ)ကို လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔သယံဇာတနဲ႕
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္းႀကီးဌာနထံက သိရပါတယ္။
 
အင္တာနက္အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာမွတ္ပံုတင္စနစ္ Mining Cadastre  ဟာ potal တစ္ခုလိုျဖစ္ျပီး လုပ္ကြက္ေတြရဲ႕ ေျမပံုေတြ၊လုပ္ကြက္အလိုက္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ႕ကုမၸဏီေတြ၊အခြန္အခႏႈန္းထားေတြ၊ လုပ္ကြက္ အလိုက္သယံဇာတထြက္ရွိမႈပမာဏေတြ၊
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆန္းစစ္ထားမႈရလာဒ္ေတြ၊ သက္တမ္းကုန္လုပ္ကြက္ေတြနဲ႕ ဥပေဒေတြ၊ ေဖာ္ျပထားမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
ကမၻာ႕ဘဏ္ရဲ႕ေထာက္ပံံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁)သန္းနဲ႕လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ျပီး အခ်ိန္(၅)ႏွစ္ ေလာက္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္လို႕ လာမယ့္အစုိးရ လက္ထက္မွာ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာနအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။