အေမရိကန္ မီဒီယာမ်ားကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ဟု ရုရွားႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ၾကီးဌာနေျပာၾကား

ရုရွားႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေမရိကန္ မီဒီယာမ်ားကို ကန္႔သတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္ဟု ရုရွားႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ၾကီးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ ကရင္မလင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳရုရွား RT သတင္းဌာန ဖိအားေပးခံရျခင္းကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။
 
၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ရုရွားဥပေဒ တစ္ခုအရရုရွား မီဒီယာတစ္ခုျပည္ပႏုိင္ငံတြင္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခံရပါက ရုရွားႏိုင္ငံတြင္း လည္ပတ္လွ်က္ရွိသည့္ ယင္းႏိုင္ငံ၏မီဒီယာအေပၚတြင္လည္း အလားတူကန္႔သတ္မႈမ်ိဳးခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟုေဖာ္ျပထားျခင္းကုိ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ မာရီယာက ကုိးကားသြားသည္။