ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္ရသင္႔ရထုိက္သည့္ အခြင္႔အေရးေတြရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားစာအုပ္ကုိလူကယ္ျပန္စတင္မိတ္ဆက္

ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ရသင္႔ရထုိက္တဲ႔ အခြင္႔အေရးေတြရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ေဂဟာ၊သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးရရွိမည့္ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားစာအုပ္ကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ေ၀လုိက္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။
 
ေဂဟာ၊သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာအနိမ့္ဆုံးရရွိမယ့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ႔ အကာအကြယ္ ေပးျခင္းဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား စာအုပ္နဲ႔ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင္႔ျပဳမိန္႔ မွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ႔ေရးလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္စာအုပ္တုိ႔ကုိ စက္တင္ဘာလ၂၅ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ သဂၤဟဟုိတယ္မွာမိတ္ဆက္ေပးခဲ႔တာပါ။ေဂဟာ၊သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာ အနိမ့္ဆုံးရရွိမည့္ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းနဲ႔ အကာအကြယ္ ေပးျခင္းဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားစာအုပ္မွာအေျခခံမူေတြ၊ ကေလးမ်ားအားလက္ခံျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္းအခန္းေတြ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္က်န္းမာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးတုိ႔အတြက္အနိမ္႔ဆုံးထားရွိဖုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခန္းေတြ၊ အစားအစာနဲ႔ အာဟာရေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အခန္းေတြအပါအ၀င္အခန္း(၁၇)ခန္း ပါ၀င္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။
 
ဒါ႔အျပင္ေစတနာ႕၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထည္ေထာင္ခြင္႔ျပဳမိန္႔ မွတ္ပုံတင္ေရးနွင္႔ ေထာက္ပံ႔ေရး လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္စာအုပ္မွာေတာ႔ အေျခခံမူအခန္းေတြ၊ တည္ေထာင္ခြင္႔ျပဳ႕မိန္႕ မွတ္ပုံတင္ျခင္းနွင္႔အဆင္႔တုိးျမႇင့္ျခင္းတုိ႔အတြက္သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အခန္းေတြ၊ေစတနာ၀န္ထမ္း ေဂဟာနဲ႔ရိပ္သာမ်ားလုိက္နာရန္စည္ကမ္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္တဲ့ အခန္းေတြအပါအ၀င္ အခန္း(၉)ခန္း အထိ ပါ၀င္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။
 
ေဂဟာ၊သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာအနိမ့္ဆုံးရရွိမည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ႔ အကာအကြယ္ ေပးျခင္းဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားစာအုပ္ကုိကေလးသူငယ္မ်ားရဲ႔အေကာင္းဆုံး အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္ဖုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့၂၀၀၉ကလဲထုတ္ေ၀ေပးခဲ့ဘူးျပီး ယခုမိတ္ဆက္တဲ့ စာအုပ္ကုိေတာ႔ UNICEF နဲ႔ ပူးေပါင္းကာ လုိအပ္တဲ့ ေစာင္႔ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ေတြကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျပီး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။