ျငမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC တို႔ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္ တရား၀င္ေတြ႔ဆံုရန္စီစဥ္

အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထိုးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရစ္ ေကာင္စီ (UNFC)တို့လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ပထမ ပတ္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ တရား၀င္ေတြ့ဆံု သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔မ်ားထံမွ သိရသည္။
 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (UNFC)၏ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN)တို႔ စက္တင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံခ်င္းမိုင္တြင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီးေနာက္ ယင္းသို႔တရား၀င္ ေတြ႔ဆံုရန္ညွိႏႈိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ 
 
အဆိုပါ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမႈတြင္ UNFC မွေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ အခ်က္ေလးခ်က္အထိညွိႏိႈင္းမႈေျပလည္ျပီး က်န္သည့္အခ်က္မ်ားဆံုးျဖတ္ခ်က္မေပးႏိုင္သည့္အတြက္ လာမည့္တရား၀င္အစီးအေ၀းတြင္မွ ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။