တ႐ုတ္၀ယ္လက္မ်ားေၾကာင့္ႏွမ္းမ်ဳိးစံု အေရာင္းသြက္

တ႐ုတ္႐ိုးရာ ပြဲေတာ္မ်ားနီးကပ္လာျခင္းေၾကာင့္ မႏၲေလးျမဳိ႕ေတာ္ ပဲ၊ ႏွမ္းေစ်းကြက္အတြင္း ႏွမ္းမ်ဳိးစံု အေရာင္းအ၀ယ္သြက္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးျမဳိ႕ခံ ပဲ၊ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။ 
 
 
 
စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏွမ္းျဖဴ (ဂ်ပန္) ၄၅ ပိႆာ၀င္ တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၂၃,၀၀၀ က်ပ္၊ ႏွမ္းညိဳ ၄၅ပိႆာ၀င္တစ္အိတ္လွ်င္ ၈၄,၀၀၀ က်ပ္မွ ၈၈,၀၀၀ က်ပ္၊ စမုန္ႏွမ္း (ႏွမ္းနက္) ၄၅ ပိႆာ၀င္တစ္အိတ္လွ်င္ ေငြ ၁၂၆,၀၀၀က်ပ္ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း မႏၲေလးျမဳိ႕ခံ ပဲ၊ ႏွမ္းကုန္စည္ဒိုင္ထံမွ သိရသည္။
 
 
 
Credit - The VOICE Daily