အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားသစ္ယခုလအတြင္း အဆိုျပဳမည္

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားအသစ္ယခုလအတြင္း အဆိုျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူအင္အား၀န္ၾကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦးမ်ိဳးေအာင္ ကေျပာၾကားသည္။ လက္ရွိတြင္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအသီးသီးတြင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြေကာ္မတီမ်ားက ေကာက္ခံထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြမွာ က်ပ္ ၄၀၀၀မွ ၅၆၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုျပဳခ်က္ကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားထံ ခ်ျပသြားမည္ျဖစ္ျပီး အဆိုျပဳခ်က္အေပၚကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားရွိပါက ညွိႏႈိုင္းမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ရွင္းျပသည္။ ထိုသို႔ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားအေပၚအ လုပ္သမားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနက ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံ တင္ျပသြားမည္သည္ဟု ေျပာသည္။