ဘုရင့္ေနာင္ ပဲေစ်းကြက္ ျပန္ဖြင့္၊နယ္ေစ်းကြက္မ်ားလည္း ျပန္ဖြင့္

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကပဲမ်ိဳးစံုေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ဘုရင့္ေနာင္ပဲေစ်းကြက္ ကို ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွစျပီျဖစ္ေၾကာင္း ပဲေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။ လက္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ပဲေစ်းကြက္အတြက္းမတ္ပဲအေရာင္းအ၀ယ္သာအနည္းငယ္ျဖစ္ေပၚျပီး ပဲတီစိမ္းမွာ နယ္ေဒသမ်ားမွ ၀င္ေရာက္မႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္အေရာင္းအ၀ယ္မျဖစ္ဘဲ ပဲစင္းငံုမွာလည္းအေရာင္းအ၀ယ္မျဖစ္ေၾကာင္း ပဲကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ပဲတင္သြင္းခြင့္ကန္႔သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေန႔ အထိ ပိတ္ထားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပီး အက်ေစ်းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။