ကြန္ဒိုနည္းပညာဥပေဒယခုလကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးေနသည့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားထံ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ကြန္ဒိုနည္းပညာကို ယခုလကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးယုခိုင္ကေျပာၾကားသည္။
ကြန္ဒိုဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ျပီး ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒသည္ လက္ရွိတြင္ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရံုးသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရံုးသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႔ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွသိရသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒကို ယခုလကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ အနည္းငယ္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကေျပာၾကားသည္။