စားေသာက္ကုန္အပါအ၀င္ ကုန္စည္အမ်ားစု ေအာက္တိုဘာတြင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း တိုးေကာက္မည္

ျမန္မ့ာအေကာက္ခြန္းႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၂ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္း ၂၀၁၇ သို႔ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစကာသို႔ေျပာင္းလဲက်င့္သံုမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအမ်ားစုကို အေကာက္ခြန္ႏႈန္းမ်ား တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာထံမွ သိရသည္။ အခိ်ဳ႔ကုန္စည္မ်ားအေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ႏူန္းထားမ်ားသည္ ကမၻာ႔ကုန္သည္ေရးအဖြဲ႕(WTO)၏ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီျခင္းအျပင္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏူန္းထားမ်ား အလြန္နည္းပါးေသာေၾကာင့္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္း ၂၀၁၇ ကိုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မိုးေအးက ေျပာၾကားသည္။
 
အခြန္ႏႈန္းမ်ားေနပါက ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းတြင္ လာေရာက္ၾကေစလိုေၾကာင္း သို႔မွသာ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈတက္လာျပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေအးက ေျပာဆိုသည္။