ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္း ေရေျမာင္းမ်ားကို သံုးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕မည္

ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔အတြင္း ေျခာက္ျမိဳ႔နယ္ ေရဆင္းေျမာင္းတိုးခဲ်႕တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းကို သံုးႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္တံတာ)ထံမွသိရသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ကမၻာ႔ဘဏ္၏ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅ သန္း အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပမွ တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း တင္ဒါေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊အင္ဂ်င္နီယာဌာန ထံမွသိရသည္။
 
ေရးၾကီးေရလွ်ံမႈ ေလွ်ာ႕ခ်ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေရေျမာင္း စနစ္မ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္မည့္ကုမၸဏီမ်ားအေနနဲ႔ဒီဇိုင္းပိုင္းအတြက္ အခ်ိန္ရွစ္လအၾကာ ေလ့လာမည္ျဖစ္ျပီးစည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာဌာန မွထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ ျမိဳ႔တြင္းျမိဳ႔နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းမေတာ္ လသာ ေက်ာက္တံတား ဗိုလ္တေထာင္ ပုဇြန္ေတာင္ ပန္းပဲတန္းစသည့္ျမိဳ႔နယ္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။