တစ္လအတြင္း ရာသီတုပ္ေကြးေၾကာင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်တစ္ဦးႏႈန္းေသဆံုး

တစ္လအတြင္း ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၂၉၇ ဦးရွိျပီး ၃၀ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ တုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဇူလိုင္၂၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္အထိ တစ္လအတြင္း ေသဆံုးသူဦးေရသည္ စုစုေပါင္း ၃၀ဦး အတြက္ ရာသီတုပ္ေကြးေၾကာင့္ ပွ်မ္းမွ်ေသဆံုးႏႈန္း တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖစ္ေနသည္။

အျခားတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ အဆိုပါေရာဂါေၾကာင့္ေသဆံုးသူ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္မားေနျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးက ဒုတိယႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းက တတိယအဆင့္ျမင့္ ရပ္တည္ေနသည္။ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လာျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ပဲခူးတိုင္းတြင္ ေသဆံုးမႈမ်ားရပ္တန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္မႈ ေသဆံုးမႈမ်ားဆက္တိုင္းတြင္မႈ ေသဆံုးမႈမ်ားဆက္တိုက္တိုးျမွင့္လာသည္။