အာဆီယံသည္ ကမၻာ႔စတုတၳ အၾကီးဆံုးစီးပြားေရးအုပ္စုျဖစ္လာမည္ဟု ေဒၚေအာင္စုၾကည္က ေျပာၾကား

အာဆီယံ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း၏ ၂၀၂၅ခုႏွစ္ အေျချပေျမပံုကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျပီျစဖ္ေသာေၾကာင့္ အာဆီယံအေနျဖင့္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလတြင္ ကမၻာ႔ စတုတၳအၾကီးဆံုးစီးပြားေရးအုပ္စုၾကီး ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
အာဆီယံ ႏွစ္ ၅၀ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းမဟိုဌာန-၂တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး  အထက္ပါအတိုင္းတက္ေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္၅၀အတြင္းရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုအေျခခံျပီး အရွိန္အဟုန္ကို တစ္ဆင့္ျမွင့္ျပီး အာဆီယံျပည္သူအားလံုး၏ သာယာ၀ေျပာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ လူမႈေရးအရတာ၀န္ခံသည့္ အသိုက္အ၀န္းၾကီး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တခဲနက္ ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။