မႏၱေလးျမိဳ႔အတြင္းရွိ ေျမကြက္ငယ္မ်ားကို ဂရန္ထုတ္ေပးမည္ဟု ျမိဳ႔ေတာ္၀န္ေျပာ

မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ဧရိယာစတုရန္းေပ ၁၂၀၀ ေအာက္ေျမကြက္ငယ္မ်ားကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ ဂရန္ထုတ္ေပးေတာ့မည္ဟု မႏၱေလးျမိဳ႔ေတာ္၀န္ေဒါက္တာရဲလြင္ကေျပာသည္။
ေျမကြက္ေပၚတြင္ အခိုင္အမာအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္း၊၀င္ထြက္လမ္းမ်ားေကာင္းမြန္မႈရွိျခင္း ၊က်န္းမာေရးႏွင့္မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ထိခိုင္မႈမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ဧရိယာ စတုရန္းေပ ၁၂၀၀ေအာက္ေျမကြက္မ်ားကို ဂရန္ထုတ္ေပးမည္ဟု မႏၱေလးျမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေျမဂရန္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္၍ ၾကားပြဲစားမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္မည္ဟု မႏၱေလးျမိဳ႔ေတာ္၀န္ကဆိုသည္။ေျမဂရမ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းကၾကန္႔ၾကာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊မသမာေသာေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ားရွိပါက စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္(သို႔မဟုတ္)စည္ပင္သာယာဌာနမွဴးကို တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း မန္းစည္ပင္က အသိေပးေၾကာ္ျငာထားသည္။#Credit    the voice