ကမၻာ႔ဘဏ္အကူအညီျဖင့္ အိမ္ေျခကိုးေသာင္းေက်ာ္ မီးလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မည္

အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းအရ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၇ခုရွိ အိမ္ေျခကိုးေသာင္းေက်ာ္ကို လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျဖဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီးဌာန၊ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္း၊တနသၤာရီတိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္း၊မေကြးတိုင္း၊ပဲခူးတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ အိမ္ေျခေပါင္းကိုးေသာင္းေက်ာ္ကို ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး မဟာဓါတ္အားလိုင္းျပင္ပ မိုင္ ၂၀ အကြာရွိ အိမ္ေျခမ်ားကိုသာ ထပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ကာ မိုင္ ၂၀ အကြာရွိ အိမ္ေျခမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနက တာ၀န္ယူတပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

လာမယ့္ ၂၀၃၀ ဆိုရင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေက်းရြာအားလံုး မီးလင္းရမယ္ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသည္။တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာေက်းရြာေပါင္းေျခာက္ေသာင္ေးလးေထာင္ေက်ာ္ရွိေတာ့ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတြကို အဓိကတပ္ဆင္ေပးပါတယ္ ဟုစိုက္ပ်ိဳးေ၇း၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဦးလွထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ #Credit    the voice