ပုဂံေဒသ ေက်ာက္ေခတ္အေထာက္အထားေတြ႔ရွိသည့္ ေနရာကို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရန္စီစဥ္

ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ေက်ာက္ေခတ္အေထာက္အထားမ်ားေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ရွိ သံေတာင္ကုန္းေဒသကို ဇုန္သတ္မွတ္၍ ထိန္းသိမ္း

ကာကြယ္ရန္စီစဥ္ေနၾကာင္းေရွးေဟာင္းသုေတသနနွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) ထံမွသိရသည္။ 

 

 

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္ေျမကို ကမၻာ႔အေမြနွစ္စာရင္းတင္သြင္းနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ေက်ာက္ေခတ္ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ေနရာကို ဇုန္နယ္နိမိတ္အတြင္းထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ဇုန္နယ္နိမိတ္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းနိုင္ရန္ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ထံ အဆိုျပဳခ်က္တင္းထားေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနနွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) ညြန္ၾကားေရးမႈ ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

 

 

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ကူးဥမင္းအနီးတြင္းေတြ႔ရသည့္ အက်ယ္အဝန္း ၂၅ ဧကကို ဇုန္သတ္မွတ္၍ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနနွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနကစီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

Credit - The VOICE Daily