ျပည္ပေရာက္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ဗီဇာမလိုဘဲ ျပည္ဝင္ခြင့္ရမည္

ျပည္ပနိုင္ငံသားခံယူထားသည့္ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားအေနနွင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားစရာ မလိုဘဲ ျမန္မာျပည္အတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္

လာေရာက္ေနထိုင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မူႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူကေျပာၾကာသည္။

 

အဆိုပါ အစီစဥ္ ျပည္ပနိုင္ငံသားခံယူထားသည့္ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အျခားနုိုင္ငံသားမ်ားမပါဝင္ေပ။

 

 

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ေလဆိပ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပားစိစစ္သည့္စက္မ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီးနိုင္ငံသားခံယူထားသည့္စာအုပ္ကိုပါတစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္သည္။

 

နိုင္ငံျခားသားအျမဲေနထိုင္ခြင့္ကိုနုိင္ငံျခားသား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ ျမန္မာနုိင္ငံသားေဟာင္း၊ ဆက္စပ္နိုင္ငံသားမ်ား ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳး သတ္မွတ္ထုတ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။

 

 

 

Credit - The VOICE Daily