တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္စတင္ထုတ္ပးမယ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ မိမိစာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့တဲ့ စာစစ္ဌာန

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး(အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား)ထံတြင္ အမွတ္စာရင္း၊အရည္အခ်င္းမွတ္တမ္းခ်ဳပ္ ရမွတ္အဆင့္၊တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္နဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမယ့္ပံုစံစာအိတ္ကို ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္မွစတင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ထုတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

အဆိုပါတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာအိတ္ကို ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္မွ (၂၅)ရက္အထိ (သတ္မွတ္ရက္အတြင္း) စေနေန႔နဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားမွာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္မွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္ရံုးခြဲ)သထံုလမ္း ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာနမွ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။