သံုးလအတြင္း ႏိုင္ငံျပင္ပေမြး ကေလး ေလးေထာင္ေက်ာ္ ေမြးလက္မွတ္ထုတ္ေပး

ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေမြးဖြားသည့္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေလးေထာင္ေက်ာ္ကို အခ်ိန္သံုးလအတြင္း ေမြးလက္မွတ္(အရပ္ေခၚ

ေမြးစာရင္း)ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 

 

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက စတင္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသည့္ အသက္ ၁ ႏွစ္မွ အသက္ ၅ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန အေျခခံက်န္းမာေရးဌာနခြဲမွ ဦးစီးအရာရွိက ေျပာသည္။

 

 

ယခင္က ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးမ်ားကို ေမြးလက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလး ၄၄၃၃ ဦးႏွင့္ မေလးရွားတြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလး ၃ ဦးကို ေမြးလက္မွတ္ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

 

ေမြးလက္မွတ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံစာ၊နယ္ေျမအပိုင္ သားဖြားဆရာမ ေထာက္ခံခ်က္၊မိဘ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ အစရွိသည့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေမြးစာရင္းလုပ္မည့္ ကေလးကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနရမည္ျဖစ္သည္။

 

Credit-The VOICE Daily