မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး e-Government စနစ္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

e-Mandalay Web Portal ကိုဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ လႊင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ေပးလ်က္ရွိေသာ

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထုမွ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစုတစည္းတည္း အလြယ္တကူလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔စြာ ရယူႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ e-Mandalay Web Portal ကို အခ်ိန္ကာ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

ယခုလက္ရွိအေနအထားမွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဌာနမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုအား ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊သိရွိသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား စုစည္းတင္ျပေပးထားၿပီး e-Government လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ ၁ ျဖစ္ေသာ e-Mandalay Web Portal ၏ၿပီးစီးမႈမွာ ၃၅% ျဖစ္ကာ က်န္အစိုးရဌာနမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မွီလႊင့္တင္ႏိုင္ေရးကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ e-Mandalay Web Portal ကို အသံုးျပဳလိုပါက Google Play Store တြင္ eMandalay app ကို ေဒါင္းေလာ့ရယူကာ မည္သည့္ အန္းဒရိုက္ဖုန္းျဖင့္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။