လူငယ္မ်ား စာဖတ္ရွိန္ျမွင့္တင္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား စာဖတ္ရွိန္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား စာဖတ္လာေအာင္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားက စည္းရံုးေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားကို တိုက္တြန္းလိုုက္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးႀကီး ေဒၚယုယုတင္ကေျပာၾကားသည္။

 

 

ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ လာေရာက္စဥ္ ၎ကစာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားကို ယင္းသို႔တိုက္တြန္းေျပာၾကားေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

 

 

 

၎၏ အမွာစကားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးစာၾကည့္တိုက္ကို ပိုမိုေခတ္မွီေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားပိုစိတ္၀င္စားၿပီး လာေရာက္ႏိုင္ရန္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊စာဖတ္ခ်ိန္တိုးေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဆိုျပဳထားသည့္ စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ထားရွိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

 

Credit-The VOICE Daily