အစိုးရေငြတိုက္ စာခ်ဳပ္ ေရာင္းခ်မႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္

ဗဟိုဘဏ္က ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္/လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ၿပီး အစိုးရဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျဖည့္ေပးေနမႈကို ႏွစ္စဥ္ရာခိုင္ႏႈန္း အလိုက္ ေလွ်ာ့ခ်

သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 

 

လက္ရွိတြင္ အစိုးရလိုေငြကို ျပည္သူမ်ားထံမွ ရရွိေသာအခြန္ေငြ၊ျပည္ပမွေခ်းယူေငြတို႔ျဖင့္ ျဖည့္ေပးေနရၿပီး ထပ္မံလိုအပ္ေသာေငြမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖည့္ေပးေနရျခင္းျဖစ္ကာ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျဖည့္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

 

အစိုးရ၏ လိုေငြျဖည့္ရန္ ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္(စနစ္ေဟာင္း)ျဖင့္ က်ပ္ ၂၁၈၄ ဒသမ ၄ ဘီလီယံကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း က်ပ္ ၉၇၅ ဒသမ ၈ ဘီလီယံေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 

Credit - The VOICE Daily