ပံုႏွိပ္စာအုပ္မရေသးသည့္ ေက်ာင္းမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးကို စာရင္းတင္ရမည္

ပထမတန္း သင္ရိုးသစ္၊ပံုႏွိပ္စာအုပ္၊မေရာက္ရွိေသးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ားသို႔ စာရင္းတင္သြင္း

ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

 

 

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ ေက်ာင္းအပ္ရာသို႔အၿပီး ေက်ာင္းသားစာရင္းၿငိမ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသံုးပံုႏွိပ္စာအုပ္ မေရာက္ရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ မေရာက္ရွိသည့္ စာအုပ္စာရင္းကို တင္သြင္းရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း စာရင္းတင္သြင္းမႈမွာ မျပည့္စံုခဲ့ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

 

 

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနတြင္ ေက်ာင္းသံုးပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကို ရန္ကုန္၊ျမစ္ငယ္ႏွင့္တပ္ကုန္းဂိုေဒါင္တို႔တြင္ အရန္သင့္ထားရွိၿပီး မလံုေလာက္သည့္ ေက်ာင္းမ်ား၏ စာရင္းမ်ား ေရာက္ရွိလာပါက ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

 

 

Credit-The VOICE Daily