ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေနေရာင္ျခည္သံုး လွ်ပ္စစ္စက္ရံု ၂၀၁၈ တြင္ ဓာတ္အားစေပးမည္

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္   ထိုင္းကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး မေကြးတိုင္းမင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ေနေရာင္ျခည္သံုးလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ၂၀၁၈

ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ပထမအဆင့္အျဖစ္ စတင္ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနထံမွသိရသည္။

 

ယင္းစီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမဂၢါ၀ပ္ ၁၇၀ ကို ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ဇူလိုင္လတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀ ကို စတင္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ ၄၀ မဂၢါ၀ပ္ကို ေလးႏွစ္စီမံကိန္းနဲ႔  အဆင့္ဆင့္ထုတ္သြားမွာပါဟု လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

 

မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္မွ ၁၆ မိုင္အကြာတြင္ရွိေသာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိသည့္ဓာတ္အားကို မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဆက္သြယ္ေပးသည့္ ၂၃၀ ေကဗီဓာတ္အားလိုင္းမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မဟာဓာတ္အားလိုင္းစနစ္သို႔ ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။

 

 

Credit - The VOICE Daily