ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြကုိ ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္းျမင္႔မားလာေစဖုိ႔ လစာနဲ႔ခံစားခြင္႔ေတြကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေန

ႏုိင္င့့ံ၀န္ထမ္းေတြကုိ ျပည္တြင္းကပုဂၢလိက၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ယွဥ္ျပုိင္နုိင္စြမ္းရွိလာဖုိ႔ရာ ေဒသတြင္း နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြျပည္႔မွီဖုိ႔

အတြက္ လုပ္ခလစာနဲ႔ခံစားခြင္႔ေတြကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ေနၿပီလုိ႔ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္းက ေျပာပါတယ္။ 

 

 

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြရဲ႕လစာနဲ႔ ခံစားခြင္႔ေတြကုိျပန္လည္သုံးသပ္ေနတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔MICC-2 မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံႏုိင္ငံ႔၀န္ထမ္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာစီမံခ်က္ကုိထုတ္ျပန္တဲ႔ အခမ္းအနားႏွင္႔ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြ ယုံၾကည္ခ်က္ခံယူခ်က္ႏွင္႔စိတ္ဓာတ္ျမင္႔မားတက္ႂကြလာေစေရးအတြက္ ကမၻာ့နုိင္ငံ မ်ားမွ သတ္မွတ္က်င့္သုံးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေလ႔လာေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔ ျပည္သူ၀န္ထမ္း မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္အားထက္သန္တက္ႂကြစြာျဖင္႔ ၀န္ေဆာင္မူေပးႏုိင္ေရး လႈံ႔ေဆာ္ ျမႇင္႔တင္ေပးျခင္း အသိပညာမွ်ေ၀မႈဖုိရပ္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႔ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။

 

 

 

ွလက္ရွိမွာ ႏုိင္င႔ံ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ နုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လုိအပ္ခ်က္ေတြရွိေနေသးေသာ္လည္း ျပည္သူေတြအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါ တယ္။မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြအတြက္ နည္းလမ္းေတြကုိရွာေဖြရာမွာ စနစ္ေတြ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ႐ုံနဲ႔မလုံေလာက္ေတာ႔ပဲ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြကုိေျပာငး္လဲဖုိ႕ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္။