ေျပာင္းလဲမည့္ ဆယ္တန္းေမးခြန္းပံုစံ ႏွစ္ပတ္အတြင္းေၾကညာမည္

ယခုပညာသင္ႏွစ္စတင္ေျပာင္းလဲမည့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း(ဆယ္တန္း)စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ႏွစ္ပတ္အတြင္းႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနဒု/ညႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

 

 

တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲရန္ စာစစ္မွဴးခ်ဳပ္မ်ား စီစဥ္လ်က္ရွိရာေျပာင္းလဲမည့္ပံုစံမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားသိရွိရန္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

 

 

တကၠသိုလ္၀င္တန္းတြင္ ဘာသာရပ္ ၁၀ ခုရွိသည့္အနက္ အခ်ိဳ႕ဘာသာရပ္မ်ားကို စဥ္းစားေတြးေခၚမႈပိုင္းမ်ားထည့္သြင္းေမးျမန္းေစလိုေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ေျပာင္းလဲရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္အားလံုး ေျပာင္းလဲျခင္းရွိ၊မရွိကို ထပ္မံေၾကညာမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

 

 

Credit-The VOICE Daily