စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္ႏွင့္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈကို ဒဏ္ေၾကးေကာက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ စည္ကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈမ်ားကို ယခုလမွစတင္ကာ ဒဏ္ေၾကးေကာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနထံမွ သိရသည္။
 
 
စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈကို စက္မႈဇုန္အမ်ိဳးအစား အလိုက္ အနည္းဆံုးေငြက်ပ္ငါးေသာင္းမွ သံုးသိန္းအထိ ဒဏ္ေၾကးေကာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈအတြက္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ၃ ႀကိမ္ သတိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိပါက လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနထံမွ သိရသည္။
 
 
Credit- The VOICE Daily