ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ “မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္”အေတြးအေခၚအတြက္ ေနရာမရွိႏိုင္လို႔ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ေျပာ

ဒီမုိကေရစီ စနစ္မွာမလုပ္၊မရုွတ္မျပဳတ္အေတြးအေခၚအတြက္ ေနရာမရွိနုိင္ဘူးလုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာျကားလုိက္ပါတယ္။
 
 
ဇူလုိင္လ(၁၀)ရက္ကေနျပည္ေတာ္မွာရွိတ့ဲUMICC-2  မွာျပဳလုပ္ခဲ႕တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္အား ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္၊ခံယူခ်က္ႏွင့္စိတ္ဓါတ္ျမင့္မား တက္ႂကြ လာေစေရးအတြက္ ကမာၻ႕နိုင္ငံမ်ားမွ သတ္မွတ္က်င့္သုံးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းမ်ားအားလုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္အားထက္သန္တက္ႂကြစြာျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရး လႈံ႔ေဆာ္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အသိပညာမၽွေ၀မႈဖိုရမ္မွာ ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။
 
ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႕အစုိးရရဲ႕လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ သမာသမတ္ရွိရွိ လုပ္ငန္းတာ၀န္သိသိ၊အသိညဏ္ပါပါ၊ႏုိးႏုိးၾကားၾကား၊တက္တက္္ၾကြၾကြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၾက ဖုိ႔လဲမွာၾကားခဲ႔ျပီး၊မိမိတုိ႔နုိင္ငံက၀န္ထမ္းေတြဟာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ေတြ ျပည့္၀လာေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးနုိင္ယုံသာမက ကမၻာေပၚမွာအထက္ျမက္ဆုံး၀န္ထမ္းေကာင္းေတြ ျဖစ္လာနုိင္တဲ႔အလားအလာေတြ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
 
ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံနုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဳဟာစီမံခ်က္ရဲ႕ အဓိကစိန္ေခၚမႈကေတာ့  အဂတိလုိက္စားမႈျဖစ္ျပီး ေကာင္းမြန္တဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ျပည္သူ၀န္ထမ္းယႏၱရား တစ္ခုလုံးရဲ႕ဂုဏ္ရွိမႈတုိ႕ကို တုိက္စားဖ်က္ဆီးနုိင္ကာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ဗဟုိမူျဖစ္တဲ့ ျပည္သူကုိယ္စားျပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိထိပါးေစတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ဒါ႔ေၾကာင္႔အဂတိလုိက္စားႏုိင္မႈ အခြင္႔အလမ္းနည္းပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြလည္း ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ထားတယ္လုိ႕ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။