ဘ႑ာေရးႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း သမၼတေျပာၾကား

လာမည့္ႏွစ္အတြင္းဘ႑ာေရးႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္ ေျပာင္းလဲနိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္
တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။
 
 
ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းတြင္  ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ဧၿပီလ ၁ရက္၌ စတင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမျဖစ္ေစျခင္း၊ျပကၡဒိန္ႏွစ္သတ္မွတ္မည္ဆိုပါကလည္း စီမံကိန္းမ်ားလုုပ္ကိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈ၊တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ားၿပီးေနာက္ မိုးရာသီေရာက္ရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းမလုပ္ႏိုင္ဘဲ အခ်ိန္ေလးလခန္႔ကုန္ဆံုးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကေျပာၾကားသည္။
 
 
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ေအာက္တိုဘာကစတင္ၿပီး စက္တင္ဘာလကုန္အထိ သတ္မွတ္မည္ဆိုုပါက သင့္ေတာ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းတြင္ေျပၾကားသည္။
 
 
 
Credit - 7 Day Daily