ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရပ္နားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရသည့္မူ ျပန္လည္က်င့္သံုးမည္

ႏိုင္ငံျခားပညာသင္သြားမည့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား ပညာသင္ကာလၿပီးဆံုးပါက မိခင္ဌာနတြင္ ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္အေၾကာင္း
ကတိခံ၀န္ခ်က္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ရမည္ဟု ျပန္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔၊ႏိုင္ငံျခားပညာသင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေရးေကာ္မတီက ညႊန္ၾကားထားသည္။
 
 
ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္ရာတြင္ ပညာသင္ၾကားၿပီးေနာက္ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာရန္ပ်က္ကြက္ပါက ပညာသင္ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ျခင္းကို ၂၀၀၂ ကစ၍ က်င့္သံုးခဲ့သည္။
 
 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္ကစ၍ ယင္းသို႔ကတိ၀န္ခံခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေဆာင္ရျခင္းကို ရပ္နားခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ဇြန္လတြင္ ျပန္လည္က်င့္သံုးရန္ ညႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
 
Credit - 7 Day Daily