တရားေရးက႑ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ပါက အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

တရားစီရင္ေရးက႑ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ပါက လိုအပ္သည့္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (အစိုးရ) အေနႏွင့္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း  ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ယင္းအျပင္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားမွာ တရားမွ်တမႈ ရွိ မရွိ ႏွင့္ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ မျဖစ္ကုိ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ျပီး အေထာက္အကူမျဖစ္ပါက ယင္းဥပေဒမ်ားကိုျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ မွတစ္ဆင့္
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံကထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit- The VOICE Daily