ပိုင္နက္အျငင္းပြား ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗီယက္နမ္ ေရနံစတူး

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္တို႔ပိုင္ဆိုင္သည္ဟုဆိုေသာ္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရနံတူးျခင္းကို စတင္လိုက္ၿပီဟု BBC သတင္းတြင္

ေဖာ္ျပထားသည္။

 

 

တာလစ္စမန္ဗီယက္နမ္ ကုမၸဏီထံမွ ကန္ထရိုက္ရထားေသာ ေရနံတြင္းတူးသေဘၤာသည္ ဗီယက္နမ္အေရွ႕ေတာင္ဘက္ကမ္းလြန္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ေနသည္ဟု ေရနံလုပ္ငန္း အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီက ေျပာၾကားသည္။

 

 

ေလာေလာဆယ္တြင္ တရုတ္ထံမွ လက္တံု႔ျပန္မည့္လကၡဏာ မရွိေသးေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္တို႔ ေၾကညာထားေသာေရျပင္တြင္ တရုတ္တို႔က ေရနံျပန္တူးျခင္းျဖင့္ ဆတူ ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမ်ိဳးကို ေတြ႔ျမင္ရဖြယ္ရွိသည္။

 

 

Credit-The VOICE Daily