ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား လ၀ကရုံးသုိ ့ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္

ကုမၸဏီမ်ား၏ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျပည္တြင္းသုိ ့၀င္ေရာက္ရာတြင္ ကုမၸဏီက သက္ဆုိင္ရာလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနသို ့သုံးရက္ခန္ ့ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း
မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန တုိင္းေဒသၾကီးဦးစီးမွဴး ဦးေသာင္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။
 
 
 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ဖိတ္ေခၚစာျဖင့္ လာေရာက္ုသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ အေထာက္အထားလုိပါက ကုမၸဏီသုိ ့ေတာင္းခံရာတြင္ အတည္ျပဳခ်က္မရပါက အဆုိပါႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကုိ လာေရာက္သည့္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေစလႊတ္မႈရွိရာ
ဌာနသုိ ့ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားရန္ လုိေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
(Credit to The Voice Daily)