ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ဇူလိုင္လတြင္ တင္ရမည္

၂၀၁၈ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကို ဇူလိုင္ ၂ရက္တြင္ တင္သြင္းႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။
 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကို ဇူလိုင္လ၁၁ရက္အထိ ေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလိုပါက  ဇူလိုင္လ၁၃ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍  ရုပ္သိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၎တို႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
 
ထိုသို႔တင္သြင္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္းရွိ၊မရွိ ကိုဇူလိုင္လ၁၆ရက္ေန႔မွ ၂၂ရက္အထိ ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
 
ယခုက်င္းပမည့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္မည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာမည္ျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဧျပီလ ၁ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။