၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက က်င္းပ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားကုိ ဇြန္ ၂ ရက္၊ စေနေန႔ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။အဆုိပါ ေအာင္စာရင္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ သက္ဆုိင္ရာ စာစစ္ဌာနေက်ာင္း မ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ကပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အျပင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း တုိ႔တြင္လည္း တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၏ ေအာင္စာရင္း မ်ားကုိ ကပ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။
 
တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလုိက္ ေအာင္စာရင္းမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ခရုိင္အလုိက္ သိရွိလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ခရုိင္ပညာေရးမွဴးရုံး မ်ားတြင္ လည္းလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ သိရွိလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံး မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဇြန္ ၂ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စုံစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္မည့္ ဇြန္-၂ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ www.myanmarexam.org တြင္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
 
Credit -MOI Webportal Myanmar Facebook Page