ျမိဳ ့နယ္ေလးခုရွိ စည္ပင္ေျမေပၚတြင္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားကို ဂရန္ထုတ္ေပးမည္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ျမိဳ ့နယ္ေလးခုရွိ စည္ပင္ေျမမ်ားေပၚတြင္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားကို ဂရန္ထုတ္ေပးရန္ စိစစ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
 
 
သာေကတ၊ ေဒါပုံ၊ ေတာင္ဥကၠလာႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာ ျမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကုိ ဂရန္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္၌ ေခၚယူေတြ ့ဆုံျပီး
ဂရန္ထုတ္ေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ညီသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို စိစစ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သာေကတျမိဳ ့နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ေအာင္က ေျပာသည္။
(Credit to The Voice Daily)