ျပႆနာျဖစ္ပြားေနသည့္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း သင္တန္းဖြင့္

ျပႆနာျဖစ္ပြားေနသည့္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအ တြင္းလူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း သင္တန္းကို လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနလူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနနဲ႔ Community and Family Serviced International (CFSI) အဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၁၈)ရက္က က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းရွိ လူမႈ၀န္ထမ္းအတက္သင္သိပၸံေက်ာင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။
 
ဒီသင္တန္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ ရခိုင္ေဒသကိုသြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မယ့္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္း(၆၀)ဦးကို ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္မွ (၂၂) ရက္အထိ (၅)ရက္တာရက္တိုသင္တန္း သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသားေတြအေနနဲ႔ သင္တန္း ကာလ(၅)ရက္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္လို ေဒသေတြမွာထိေရာက္တဲ့လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရမွာျဖစ္ တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။
 
လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ေဒသေတြ အတြက္ ကူညီဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး CFSI အဖြဲ႕နဲ႔ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက MOU ထိုးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ CFSI အဖဲြ႕မွ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းေတြကို လူသားျခင္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳစံႏႈန္းမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူမႈပံ့ပိုးေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္တဲ့ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံမ်ားကၽြမ္းက်င္ဖို႔အတြက္ သင္တန္းေပး သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေဒသေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြ၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးခ်င္းနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။