ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၇ ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ညိွႏႈင္း၍ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္
ေရာက္ရွိေနသူမ်ား ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ ျပည္ပရွိ ျမန္မာသံရံုး ၊ ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရံုး ၊ ျမန္မာေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္ရံုးမ်ား၌ ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ ၾကိဳတင္ ဆႏၵမဲေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 
 
 
ျပည္ပေရာက္မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပဳမည့္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲ လက္မွတ္ေရွ႕ဘက္ မဲရံုမွဴး လက္မွတ္ေနရာတြင္မဲရံုမွဴး လက္မွတ္ပါရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲ လက္မွတ္ေနာက္ေက်ာတြင္သာ
သက္ဆုိင္ရာျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမွာ တာ၀န္ခံ၏ အမည္ ၊ တံဆိပ္ ႏွင့္ လက္မွတ္ပါရွိပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသံရံုးမ်ားသည္ မဲရံုမွဴးလက္မွတ္ေနရာတြင္ သံရံုး တာ၀န္ခံမွ လက္မွတ္ေရးထိုးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၾကိဳတင္မဲတြင္ မဲလက္မွတ္၏ ေနာက္ေက်ာ၌ ထုတ္ေပးေသာျမိဳ႕နယ္မွ တံဆိပ္ ၊ အမည္ ၊ လက္မွတ္ တစ္ခုခုပါျပီး မဲရံုမႈး ေနရာတြင္ သံရံုးတာ၀န္ခံအရာရွိက လက္မွတ္ေရးထိုးထား ပါကလည္း ခိုင္လံုေသာမဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါမည္။ 
 
 
ႏုိင္ငံျပင္ပေရာက္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမိ်ဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ မိမိသက္ဆိုင္ရာမဲရံုသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
ဆႏၵမဲေပးခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ေန႔တြင္ မိမိသက္ဆိုင္ရာမဲရံုသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ ဆႏၵမဲေပးလုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရံုး ၊ ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ရံုး ၊ ျမန္မာေကာင္စစ္ ၀န္ခ်ဳပ္ရံုး ၊ အၾကီးအမွဴးတို႔ထံမွ ဆႏၵမဲမေပးရေသးေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္ကိုရယူျပီး သက္ဆိုင္ရာ မဲရံုမွဴးထံတင္ျပ၍ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။ 
 
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္