ျပည္တြင္း ေဒၚလာႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေရးယူမည္

ျပည္တြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးခ်ေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ ေငြေပးေခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
 
ေဒၚလာႏွင့္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕က ေဒၚလာႏွင့္သာ ဆက္လက္၍ေငြေပးေခ်သံုးစြဲေနသည္ကို
ေတြ႔ရွိရေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ အၾကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
 
 
ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ေဒၚလာႏွင့္ေပးေခ်ရန္ေၾကာ္ျငာသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခၚယူအသိေပးခဲ့ျပီး လက္ရွိတြင္လည္းေဒၚလာႏွင့္ ေက်ာင္းစရိတ္ေကာက္ခံေနမႈမ်ားကိုလည္း
ဆက္လက္ေခၚယူသတိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ထံမွ သိရသည္။