ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို စက္တင္ဘာလမွစတင္ကာ လံုးေတာ္ျပည့္ေရႊသကၤန္းမ်ား ကပ္လွ်ဴပူေဇာ္သြားမည္

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ကစတင္ကာ လံုးေတာ္ျပည့္ ေရႊသကၤန္းမ်ားကပ္လွဴပူေဇာ္သြားမွာျဖစ္ျပီး (၂၀၁၉) ခုမတ္လမွာ အျပီးသတ္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရႊသကၤန္းကပ္လွ်ဴမႈကို (၅) ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ကပ္လွဴေလ့ရွိေပမယ့္ ယခုတစ္ၾကိမ္ေတာ့ (၄) ႏွစ္ၾကာမွာ ထပ္မံကပ္လွ်ဴတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ယခုေရႊသကၤန္းကပ္လွဴရာမွာ အလွဴရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ ကပ္လွဴဖို႔ ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ ပန္းထားနဲ႔ ကပ္လွဴရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ယခု ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴရာမွာ အလွဴရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ ကပ္လွဴဖို႔ ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ ပန္းရထားနဲ႔ကပ္လွဴရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးကို ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္တိုင္း ေစတီေတာ္ရဲ႕ ၾကံ႕ခိုင္မႈကိုစစ္ေဆးေလ့ရွိျပီး ဒီႏွစ္မွာလည္း ေစတီေတာ္ရဲ႕ ၾကံ႕ခိုင္မႈေတြကို စစ္ေဆးေနၾကျဖစ္တဲ့ X-Ray နည္း၊ အသံလႈိင္းနည္း၊ သံလိုက္နည္းမ်ားနဲ႔ စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။