ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္ေဆြးေႏြး

မန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ သစ္သီး၀လံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို ထုိးေဖာက္ႏုိင္ဖို႔ နည္းစနစ္က်တဲ့စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္နဲ

႔ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၁)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမပေဒသာဥယ်ာဥ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ေကာင္း

မြန္သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ နည္းစနစ္တက်စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ GAP "ဂ်ီေအပီ" ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးႏုိင္မႈအားနည္းေနတဲ့အတြက္ ေတာင္

သူေတြအေနနဲ႔ GAP နည္းစနစ္နဲ႔ သီးႏွံေတြကို စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခုလို ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ သစ္သီး၀လံနဲ႔ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို GAP နည္းစနစ္နဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိရင္ လက္ရွိႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္၀င္တဲ့ေစ်းထက္

သံုးဆခန္႔ပိုအက်ဳိးရွိမွာျဖစ္သလို ေစ်းကြက္၀င္သီးႏွံအျဖစ္ အာမခံခ်က္ရွိမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီလိုအက်ဳိးရွိေစဖို႔အတြက္ ေတာင္သူေတြကို

စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး နည္းပညာအကူအညီေတြေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက သီးႏွံေတြထဲမွာ ေကာ္ဖီ၊သရက္စတဲ့ သီးႏွံေတြကို ြဗဏ နဲ႔စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ကို တင္ပို႔ေနတာရွိတယ္

လုိ႔သိရပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာ မွာေတာ့ GAP နည္းစနစ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။