အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ျခင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ Building Codes မူၾကမ္းေရးဆြဲျပီးဟုဆုိ

အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အာဆီယံစံခ်ိန္စံညြန္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္အတြက္ Myanmar National Building Codes (MNBC) မူၾကမ္းကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က စတင္၍ ေရးဆြဲခဲ့ရာ ယခုအခါ ယင္းမူၾကမ္းမွာ
ေရးဆြဲျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမငလ်င္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး (အင္ဂ်င္နီယာဌာန) ဦးေစာေထြးေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။
 
 
 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အဆုိပါစံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ Building Codes (မူၾကမ္း)ကုိ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန က
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။
(Credit to The Voice Daily)