အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္က်ပ္ခုႏွစ္ေထာင္ခန္႔ေစ်းတက္

တစ္ရက္အတြင္း ကမာၻ႕ေရႊေစ်းတစ္ေအာင္စလွ်င္ ေဒၚလာ ၂၀နီးပါးျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္က်ပ္ခုႏွစ္ေထာင္ခန္႔ ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း အေခါက္ေရႊေစ်းကြက္အတြက္းမွ သိရသည္။
 
 
ေမလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၉၀၄,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ေရႊေစ်းဖြင့္ခဲ့ျပီး ေမလ ၁၈ရက္ေန႔အဖြင့္ေစ်းတြင္မူ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၉၁၁,၀၀၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
ေရႊေစ်းျမင့္ေသာ္လည္း ေရႊဘံုသာလက္လီလက္ကားေရႊေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။