အမတ္ေလာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ျပည္သူမ်ားဆႏၵအမွန္ဟု လက္ခံရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵအမွန္အျဖစ္ သေဘာထားၾကီးစြာ လက္ခံႏုိင္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
 
 
 
ေအာက္တုိဘာလ ၆ရက္ေန ့ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လစဥ္ ေရဒီယုိမိန္ ့ခြန္းတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၎က ယင္းသုိ ့ထည့္သြင္းေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ ့အျပင္ မဲစာရင္းကိစၥအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ
အေတြ ့အၾကံဳအားနည္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူ ့ဆႏၵကုိ အခုိင္အမာ ထင္ဟပ္ေစမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
(Credit to The Voice Daily)