အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထား မ်ားျပားဟု စစ္တမ္းဆို

အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေကာက္သင့္သည့္ႏႈန္းထား မ်ားထက္ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၁၄၀၀ေက်ာ္ကို ေကာက္ယူထားသည့္ " Myanmar Business Sentiment Survey" စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ေမလ၂၆ရက္ေန႔က ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ B4B Insights Forum တြင္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၊ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ႏွင့္MMRD Co..,Ltd တို႔ပူးေပါင္းေကာက္ယူထားသည့္  " Myanmar Business Sentiment Survey" ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ေကာက္သင့္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိျပီး စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ား ကိုေျဖဆိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အစိုးရ၏ အခြန္စနစ္ကို အျပည့္အ၀နားမလည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တြင္ပိုမိုက်ဆင္းလာျပီးေနာင္ ၁၂လတာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈမွာလည္း ပိုမိုက်ဆင္းလာေၾကာင္း စစ္တမ္းအရသိရသည္။
 
Cerdit- The Voice Daily